SVR-20

Naam
SVR-20
Omschrijving

De in Canada ontwikkelde Sexual Violence Risk-20 (SVR-20; Boer, Hart, Kropp, & Webster, 1997) is het bekendste instrument voor zedendelinquenten dat werkt volgens de methode van het gestructureerde klinische oordeel. Het gebruik van dit instrument is sinds 2004 verplicht bij de beoordeling van verlofaanvragen bij TBS-patiënten. De 20 items zijn deels gekozen op grond van onderzoek, deels op grond van inzichten van deskundigen. De items zijn onderverdeeld in de volgende drie domeinen.
• Psychosociale aanpassing (11)
• Seksuele delicten (7)
• Toekomstplannen (2)
Slechts vier items zijn dynamisch van aard. De mate waarin plegers hun delicten ontkennen, minimaliseren of goedpraten, hun houding tegenover de behandeling en hun eigen toekomst zijn de factoren in de SVR-20 die te veranderen zijn. Alle items worden gescoord op een driepuntsschaal: aanwezig, waarschijnlijk of enigszins aanwezig, en afwezig. Een aantal items houdt een klinisch oordeel of een klinische inschatting in. Men kan de lijst met factoren per geval aanvullen met eventuele extra risico- en beschermende factoren. Het eindoordeel is geen optelsom, maar een klinisch oordeel op grond van de besproken risicofactoren. De pleger komt op grond van het eindoordeel terecht in de risicocategorieën laag, matig of hoog. De SVR-20 is moeilijk te scoren. Daarnaast ontbeert een aantal opgenomen factoren, bijvoorbeeld ontkenning, eenduidige empirische steun. Verder ontbreken sommige algemeen geaccepteerde risicofactoren (zoals het aantal eerdere seksuele delicten). Aan een revisie wordt gewerkt (Boer, pers. comm., 2009). De SVR-20 is in gebruik in de TBS-sector (Hildebrand, De Ruiter & Van Beek, 2001).

De SVR-20 kent een tweede versie (SVR-20 V2), maar vertalingen van deze tweede versie zijn nog niet in veel landen beschikbaar.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De onderzoeksresultaten over de validiteit van de SVR-20 zijn schaars en lopen sterk uiteen. Het gebruik van de SVR-20 kan het best beperkt blijven tot uiterst professionele settings, waar verschillende getrainde professionals met veel deskundigheid en ervaring in consensus de eindbeoordeling bepalen.
Recentelijk verscheen in het Handbook of Violence Risk Assessment (Douglas & Otto, 2021) een herzien hoofdstuk over de SVR-20 (Hart & Boer, 2021). In dit hoofdstuk worden de twee versies van het instrument besproken, de handleiding (RSVP) en de meest recente bevindingen over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en criteriumvaliditeit.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • Manual for the Sexual Violence Risk-20: Professional guidelines for assessing risk of sexual violence
  • Sexual Violence Risk (SVR-20, 1st & 2nd versions) Workshop - A Convergent Approach to Risk Assessment
  • The accuracy of recidivism risk assessments for sexual offenders: a meta-analysis of 118 prediction studies
  • Voorspelling van recidive bij zedendelinquenten met behulp van retrospectief gebruik van de PCL-R en SVR-20
  • De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie bij seksuele delinquenten. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de SVR-20, Static-99, HKT-30
  • SVR-20. Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op toekomstig seksueel gewelddadig gedrag
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
27 maart 2023