STM-lijst

Naam
STM-lijst
Omschrijving

De Observatielijst voor SocioTherapeutisch Medewerkers (STM-lijst; Brand & Nijman, 2007) beoogt onder andere sociale vaardigheden, coöperatie, zelfredzaamheid en copingvaardigheden van forensisch psychiatrische patiënten te meten. Brand & Nijman (2007) onderzochten deze lijst voor sociotherapeuten of groepsleiders op grond van metingen verricht in het voormalige Meijersinstituut, een instituut voor TBS-selectie, n = 556 en in FPC De Kijvelanden, n = 100.

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De lijst heeft een goede interne consistentie. Volgens de bevindingen in De Kijvelanden heeft de STM-lijst een adequate interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Daarnaast blijken de STM-totaalscores en de afzonderlijke schalen ervan significant samen te hangen met criminele recidive. Vooral op de afdeling waargenomen antisociaal gedrag, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden van de patiënt, en in mindere mate coöperatief gedrag en negatieve copingstijlen, bleken significant te correleren met latere terugval in delinquentie. De lijst lijkt geschikt om behandeleffecten binnen FPC’s in kaart te brengen en biedt mogelijk een aanvulling op gangbare risicotaxatiemethoden.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
Referenties
  • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
  • Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten
Laatste aanpassing
27 februari 2017
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.