HCR-20

Naam
HCR-20
Type instrument
Risicotaxatie-instrument
Omschrijving

De Historical Clinical Risk Management-20 (HCR-20; Webster et al., 1997; geautoriseerde Nederlandse versie: Philipse et al., 2000) is een instrument om het risico in te schatten voor toekomstig gewelddadig gedrag bij personen met een gewelddadige voorgeschiedenis en een psychische stoornis.
De HCR-20 bestaat uit 20 items (tien zogenaamde historische items, vijf klinische en vijf items over omgaan met risico’s), gescoord door een beoordelaar op een driepuntsschaal op grond van alle beschikbare gegevens. Daarna volgt een ‘klinische beschouwing’ van de scores op de individuele items en beoordeelt men het risico als ‘laag’, ‘matig’ of ‘hoog’.
De HCR-20 heeft relatief weinig items die relevant zijn als aangrijpingspunt voor behandeling, maar het is wel een internationaal instrument.
Qua opzet is de HCR-20 vergelijkbaar met de SVR-20 en net als deze vereist de lijst een PCL-R score.

De HCR-20:V3 is de vernieuwde versie van de HCR-20; zie ook HCR-20:V3.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De Vogel et al. (2004) onderzochten in een onderzoek de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en predictieve validiteit van de HCR-20 en de PCL-R. Op grond van dossierinformatie codeerden zij de HCR-20 en de PCL-R van 120 patiënten die de Van der Hoevenkliniek tussen 1993 en 1999 had ontslagen. De bevindingen wezen op enige predictieve validiteit van de HCR-20 voor gewelddadige delicten. De HCR-20 voorspelde gewelddadige delicten significant beter dan een ongestructureerd klinisch oordeel. De HCR-20 voorspelt ook gewelddadig gedrag bij intramurale TBS-patiënten (De Vogel et al., 2004).
In een steekproef van 69 forensisch psychiatrische patiënten (64 mannen, 5 vrouwen) uit de Forensisch Psychiatrische Kliniek van de GGZ Eindhoven, FPC Oldenkotte en FPC Pompestichting onderzochten Philipse, Van Erven en Peters (2002) de predictieve validiteit van de HCR-20. Alle patiënten verlieten in de jaren 1996-1998 genoemde instellingen (ontslag of proefverlof). De bevindingen laten enige predictieve validiteit van de HCR-20 zien voor gewelddadige delicten, zowel voor de HCR-20-totaalscore als voor de score op de historische items (de H-schaal) en het gestructureerde klinische oordeel. De dynamische schalen (de C-schaal en de R-schaal) hadden in deze studie echter geen enkele voorspellende waarde.

In 2005 onderzocht een multicenter-onderzoek de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de HCR-20, HKT-30 en de PCL-R bij een groep uitgestroomde TBS-ers. De steekproef, afkomstig uit acht klinieken, bestond uit 156 mannelijke patiënten die waren veroordeeld voor een gewelddadig, niet-seksueel delict. Het onderzoek toonde enige voorspellende waarde van de HCR-20 voor zowel gewelddadige als algemene recidive (Hildebrand et al, 2005). Op grond van dit onderzoek bleken er geen significant verschillen tussen de HKT-30 en de HCR-20 maar de eerste bevat meer behandelrelevante items en er is geen training voor nodig.

In een onderzoek met 42 vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten blijkt de HCR-20 minder goed gewelddadige recidive te voorspellen dan voor 42 vergelijkbare mannelijke patiënten (De Vogel & De Ruiter, 2005). Alleen de uiteindelijke risicobeoordeling met de HCR-20 voorspelde gewelddadige recidive significant, maar dat gold niet voor de HCR-20-totaalscore. Voor de mannelijk patiënten wees de HCR-20 wel op enige predictieve validiteit. Zowel voor vrouwelijke als mannelijke patiënten was de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid redelijk.

Momenteel onderzoekt men in enkele FPC’s de waarde van de HCR-20 in combinatie met de SAPROF

Onderzoek van Lindsay et al. (2008), wijst uit dat getrainde scoorders deze in Nederland veelgebruikte lijst betrouwbaar kunnen gebruiken bij verstandelijk beperkten. Het instrument voorspelt geen incidenten in een behandelcentrum voor licht verstandelijk beperkten met forensische problemen (Lindsay & Beail, 2004) maar het onderzoek van Lindsay et al. (2008) toont dat de HCR-20 totaalscore bruikbaar is voor het voorspellen van incidenten op de korte termijn (retrospectief, follow-up 1 jaar N=212).

Gray et al. (2007) onderzochten 118 dossiers van verstandelijk beperkte cliënten (ook vrouwen) gemiddeld vijf jaar na ontslag uit vier ‘medium secure’ instellingen en vergeleken deze met 996 niet verstandelijk beperkte daders. De totaalscore en de H-score van de HCR-20 waren goede voorspellers (AUC.80) bij verstandelijk beperkte daders zowel voor gewelddadige als algemene recidive, beter dan voor niet-verstandelijk beperkte daders.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Er is een cursus voor beoordelaars van de HCR-20.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
 • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
 • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
 • Risk assessment in offenders with intellectual disability: A comparison across three levels of security
 • De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie; een onderzoek naar betrouwbaarheid en predicitieve validiteit van de HCR-20, HKT-30 en PCL-R
 • The HCR-20 in personality disordered female offenders: A comparison with a matched sample of males
 • Beoordelen van het risico van gewelddadig gedrag
 • HCR-20: Assessing the risk of violence
 • Type of discharge and risk of recidivism measured by the HCR-20. A retrospective study in a Dutch sample of treated forensic psychiatric patients
 • Predicting future reconviction in offenders with intellectual disabilities: the predictive efficacy of VRAG, PCL-SV, and the HCR-20
 • Risk assessment: Actuarial prediction and clinical judgement of offending incidents and behaviour for intellectual disability services
 • Risicotaxatie in de tbs. Van geloof naar empirie
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
2 februari 2016