FSNA

Naam
FSNA
Type instrument
Risicotaxatie- en risicomanagement instrument
Omschrijving

De Forensisch Sociale Netwerk Analyse (FSNA; Pomp, Spreen, Bogaerts & Völker, 2010) is een methodiek om op een gestructureerde wijze het persoonlijke netwerk van een tbs-patiënt in kaart te brengen en te analyseren in het kader van resocialisatiemogelijkheden. Het maatschappelijk werk heeft een essentiële taak in het onderzoek van het externe netwerk. Met behulp van de FSNA methodiek wordt per casus geanalyseerd welke rol persoonlijke relaties en sociale situaties ten tijde van het delict, de behandeling en de toekomstige netwerkomgeving hebben (Pomp & Bogaerts, 2008). Uitgangspunt van de analyse is dat een (toekomstig) delict niet kan worden losgezien van de situationele context van de patiënt. De FSNA omvat een dossierstudie en semigestructureerd interviews met de patiënt en een selectie van zijn netwerkleden. Het betrekken van netwerkleden wordt in de FSNA als een essentieel onderdeel gezien. De uitkomsten van FSNA onderzoek worden gebruikt om te proberen te voorspellen in hoeverre de patiënt mogelijk in risicovolle situaties terechtkomt tijdens verlofsituaties en na de beëindiging van de tbs

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Tussen 2007 en 2009 namen tien fpc’s deel aan het landelijke FSNA implementatie project, gecoördineerd door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. De deelnemers gaven aan dat de kracht van de FSNA ligt in het verkrijgen van meer inzicht in het functioneren van tbs-patiënten, hetgeen vervolgens zorgt voor een meer verantwoorde begeleiding van patiënten en hun netwerk gedurende de behandeling en de eventuele resocialisatiefase (Spreen & Pomp, 2009). De hoge tijdsinvestering kwam als praktisch knelpunt naar voren. De FPC van Mesdag kliniek is na 2009 aan de slag gegaan met het inkorten van de FSNA. Voor de instroomfase is een verkorte FSNA beschikbaar met een focus op het sociale netwerk ten tijde van het delict, de zogenoemde nulmeting.
Uit een studie onder vijftien tbs-patiënten en ruim 50 netwerkleden blijkt dat het uitvoeren van FSNA tijdens de resocialisatiefase van de behandeling voor minder incidenten en overtredingen van verlofvoorwaarden zorgt (Hoeben, Spreen, van den Berg & Bogaerts, 2011). Een beperking van het onderzoek is het kleine aantal patiënten.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Sociale netwerkanalyse in het tbs-systeem
  • Informeel toezicht tijdens de resocialisatie in een tbs-behandeling: Toepassing van FSNA als sociale interventie in de forensische psychiatrie.
  • The role of personal social networks in risk assessment and management of forensic psychiatric patients
  • Landelijke implementatie Forensische Sociale Netwerk Analyse (FSNA): procesevaluatie
Referenties
  • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
  • Sociale netwerkanalyse in het tbs-systeem
  • Informeel toezicht tijdens de resocialisatie in een tbs-behandeling: Toepassing van FSNA als sociale interventie in de forensische psychiatrie.
  • The role of personal social networks in risk assessment and management of forensic psychiatric patients
  • Landelijke implementatie Forensische Sociale Netwerk Analyse (FSNA): procesevaluatie
Laatste aanpassing
2 februari 2016