ASI

Naam
ASI
Type instrument
Assessment - gestructureerd diagnostisch interview.
Omschrijving

De Addiction Severity Index (ASI; McLellan et al., 1980) verschaft diagnostische informatie vóór, tijdens en na de behandeling over problemen met alcohol en drugs. Daarnaast kan men met de ASI veranderingen op dit punt in kaart brengen. Er is nu een vijfde editie met zeven thema’s: lichamelijke gezondheid, tewerkstelling (arbeid, opleiding en inkomen), alcohol- en drugsgebruik, geschiedenis met politie en justitie, familiale en sociale relaties en psychische, emotionele klachten. De ASI meet duur van de symptomen over de gehele levensloop en over de laatste 30 dagen.
In 1994 is de Nederlandse versie van de EuropASI (de Europese versie) verschenen (Blanken et al., 1996).

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Hoewel de ASI het meest betrouwbare en valide meetinstrument voor ernst van middelenverslaving bleek, zijn er weinig studies bij gebruikers met psychische problemen. De studies van Hodgins & El-Guebaly (1997) en van Dixon et al. (1996) oordeelden positief over het gebruik van de ASI bij deze groep. Andere studies echter vonden dat de ASI een aantal individuen psychopathologisch foutief classificeerde en zodoende eigenlijk onbruikbaar is voor deze groep.
Een ander nadeel van de ASI is dat de score alleen de ernst van psychopathologie meet en geen DSM-IV-classificatie geeft, terwijl andere instrumenten dat wel doen. Daarom wordt de ASI vooral aangeraden als eerste stap in de screening, maar wegens de lengte van het instrument gaat de voorkeur dan vaak uit naar kortere interviews. Omdat de vragen alleen ingaan op de ervaren last kan dit, vooral bij ontkennende patiënten, tot vertekening leiden.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
Referenties
  • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
  • An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients, the Addiction Severity Index
  • De Addiction Severity Index: Een multidimensionele ernstlijst voor de verslavingszorg
  • Screening for mental illness with the Addiction Severity Index
  • European Addiction Severity Index EuropASI. Handleiding voor de training en afname van EuropASI vraaggesprekken (3 horende bij EuropASI Versie III ed.)
  • Implications of Depression on Outcome from Alcohol Dependence: A 3-Year Prospective Follow-up
Laatste aanpassing
22 april 2021