ASI

Naam
ASI
Omschrijving

De Addiction Severity Index (ASI; McLellan et al., 1980) biedt diagnostische informatie vóór, tijdens en na behandeling over problemen met alcohol en drugs. In 1994 is de Nederlandse versie van de EuropASI (de Europese versie) verschenen (Blanken et al., 1996). Vanwege kritiek op de (Europese versie van de) ASI (zie kopje Validiteit & betrouwbaarheid) en het beschikbaar komen van alternatieven zoals de MATE voor volwassenen of de MATE-Y voor jongeren, wordt de ASI in Nederland nauwelijks meer gebruikt.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Hoewel de ASI het meest betrouwbare en valide meetinstrument voor ernst van middelenverslaving bleek, zijn er weinig studies bij gebruikers met psychische problemen. De studies van Hodgins & El-Guebaly (1997) en van Dixon et al. (1996) oordeelden positief over het gebruik van de ASI bij deze groep. Andere studies echter vonden dat de ASI een aantal individuen psychopathologisch foutief classificeerde en zodoende eigenlijk onbruikbaar is voor deze groep.
Een ander nadeel van de ASI is dat de score alleen de ernst van psychopathologie meet en geen DSM-classificatie geeft, terwijl andere instrumenten dat wel doen. Omdat de vragen alleen ingaan op de ervaren last kan dit, vooral bij ontkennende patiënten, tot vertekening leiden.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
Referenties
  • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
  • An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients, the Addiction Severity Index
  • De Addiction Severity Index: Een multidimensionele ernstlijst voor de verslavingszorg
  • Screening for mental illness with the Addiction Severity Index
  • European Addiction Severity Index EuropASI. Handleiding voor de training en afname van EuropASI vraaggesprekken (3 horende bij EuropASI Versie III ed.)
  • Implications of Depression on Outcome from Alcohol Dependence: A 3-Year Prospective Follow-up
Laatste aanpassing
7 juni 2023
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.